upis-na-preddiplomski-sveucilisni-studij-racunarstva

SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ RAČUNARSTVA

Kvote za upis:

Upisna kvota za državljane RH i EU – redoviti studenti: 60
Upisna kvota za državljane RH i EU – izvanredni studenti: 20
Upisna kvota za strane državljane – redoviti studenti: 2
Upisna kvota za dijasporu (Hrvate izvan RH) – redoviti studenti: 5

Bodovanje pri upisu:

Prosjek svih ocjena srednje škole: 40%

Državna matura:

Obvezni dio:
Matematika (A razina): 30%
Hrvatski jezik (B razina): 7,5%
Strani jezik (B razina): 7,5%
Izborni dio:
Informatika: 15%
Po završetku studija, stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka računarstva (univ. bacc. ing. comp.)

CILJEVI

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva pripremat će studente za sveučilišni diplomski studij računarstva, ali će im pružati i mogućnost zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima. Studij ima za cilj osposobljavanje studenata za primjenu temeljnih i specijalističkih znanja iz računarstva za karakterizaciju, projektiranje, izvedbu, eksploatiranje i održavanje informacijskih i računalnih sustava i procesa, oblikovanje i rješavanje problema iz prakse, primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u privrednim i društvenim subjektima, korištenje suvremenih inženjerskih alata, razumijevanje timskog rada i učinkovite komunikacije, razumijevanje etičnosti i etičke odgovornosti, vrednovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja te razumijevanje utjecaja inženjerskih rješenja na društvo i okolinu.

Završeni student ovog studija mora biti sposoban uključiti se u kontinuirano obrazovanje i profesionalni razvoj, te posjedovati šire obrazovanje (poznavanje tema izvan tehnike).

Odluči li se student za nastavak studija, on će moći upisati sveučilišni diplomski studij računarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, odnosno isti takav studij na ostalim sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

Trajanje studija

3 godine

5 STUDIJA, 1 MISIJA

Prijavi se ovdje!
upis-na-diplomski-sveucilisni-studij-racunarstva

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ RAČUNARSTVA

Po završetku studija, stječe se akademski naziv sveučilišni magistar inženjer / sveučilišna magistra inženjerka računarstva (univ. mag. ing. comp.)

CILJEVI

Sveučilišnim diplomskim studijem računarstva studenti stječu potrebna usko-specijalistička znanja iz navedenih područja te su time osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema. Studenti usvajaju sposobnost interdisciplinarnog pristupa integraciji sustava, obrade informacija i traženja inovativnih rješenja. Samostalno će projektirati, upravljati, analizirati problem i predlagati rješenja vezana uz razvoj sklopovske i programske podrške i umrežavanja sustava. Znat će učinkovito birati i primjenjivati odgovarajuće suvremene alate i metode iz struke na kompleksne inženjerske aktivnosti. Steći će znanja i vještine za projektiranje sustava, komponenata i procesa koji odgovaraju specifičnim potrebama određenih područja. Studijski program sličan je programima studija na inozemnim visokim učilištima uz postizanje specifičnih zahtjeva sredine za koju se prvenstveno školuju kadrovi na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

U studijski program ukomponirane su preporuke iz Bolonjske deklaracije koje se odnose na način osiguranja kvalitete studijskog programa, mobilnost pri studiranju i priznavanju diploma.

Na ovom studiju omogućena je specijalizacija u jednom od sljedeća dva područja:

  • Programsko inženjerstvo
  • Računalni sustavi

Trajanje studija

2 godine